„Żorska Kraina Edukacji” – Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 wdrażany przez Wydział Edukacji Miasta Żory

Termin realizacji: rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013

Cele: Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I –III szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy na terenie naszej szkoły prowadzone były zajęcia o charakterze grupowym i zajęcia wspomagające rozwój dziecka. 

Liczba uczniów objętych programem: 42

 Nasza placówka była jedną z jedenastuszkół biorących udział w tym projekcie.