Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodnicząca: Ewa Lazar-Płonka tel. 605 697 075  mail:ewa.lazar@op.pl
Zastępca: Zenon Boronowski tel.504 977 597
Skarbnik: Beata Kreis tel. 661 653 553
Sekretarz: Katarzyna Bartoń tel. 502 541 963

Numer konta RR: 05 1470 0002 2007 2512 9000 0001

Ewa Lazar-Płonka ( konto jest imienne, ponieważ RR nie posiada numeru NIP ani Regon)

Składki RR na rok szkolny 2018/2019:

Pierwsze dziecko – 40zł
Drugie dziecko – 20zł
Trzecie dziecko – 10zł
Czwarte i każde następne – nie płacą składki

Wpłat należy dokonywać do dnia 31.10.2018 na konto RR lub u skarbników klasowych.
Zachęcamy Rodziców, którzy mają większe możliwości finansowe do wpłat większych, niż ustalone.

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 działa na podstawie artykułów 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1954) oraz § 7 Statutu Zespołu, § 46 Statutu Szkoły i Regulaminu Rady Rodziców.

Zadania Rady Rodziców:

  1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
  2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

-znajomość i opiniowanie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i  w klasie,

-uzyskiwanie informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

-uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

-wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

-występowanie do Dyrektora i pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z jakością nauczania, finansami szkoły i bezpieczeństwem uczniów,

  1. Opiniowanie Statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
  2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  3. Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i dyrektora szkoły,
  4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
  5. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników i wnioskowanie zmian w tym zakresie, przy pozostawieniu ostatecznej decyzji w tej sprawie radzie pedagogicznej,
  6. Opiniowanie kwestii wprowadzenia bądź zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły, przy pozostawieniu ostatecznej decyzji w tym zakresie Dyrektorowi szkoły,
  7. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, przy zastrzeżeniu, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora,

Kompetencje Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców:

1.kieruje pracami Rady Rodziców,

2.współpracuje z Dyrekcją szkoły w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb szkoły i uczniów,

3.współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

4.zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,

5.kieruje działalnością finansową Rady Rodziców,

6.przekazuje uchwały, wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły,

7.reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz szkoły.

Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców:

1.zastępują Przewodniczącego we wszystkich zadaniach pod jego nieobecność,

2.przygotowują zebrania Prezydium Rady Rodziców i plenarne zebrania Rady Rodziców,

3.przekazują informacje członkom Rady Rodziców i pozostałym rodzicom na temat działalności Rady Rodziców poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, w gablocie Rady Rodziców na terenie szkoły oraz bezpośrednio na adresy mailowe rad oddziałowych,

4.reprezentują Radę Rodziców na zewnątrz szkoły.

Sekretarz Rady Rodziców:

1.opracowuje harmonogram pracy Rady Rodziców,

2.nadzoruje terminowość wykonania prac Rady Rodziców,

3.protokołuje zebrania Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz podejmowane uchwały,

4.prowadzi korespondencję i dokumentację Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz zapewnienia jej prawidłowe przechowywanie.

Skarbnik Rady Rodziców:

1.opracowuje w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców projekt rocznego Preliminarza Budżetowego,

2.zajmuje się obsługą kasową wpłat składek na Radę Rodziców,

3.zajmuje się obsługą księgową Rady Rodziców i przechowuje dokumentację księgowo-finansową Rady Rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców.