„Nauka, praca, zabawa!” projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2013

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszczególne zadania zrealizowane w ramach projektu:

1. Koło komputerowe „W świecie komputerów”.

2. Koło ceramiczne.

3. Logo koło na wesoło” – zajęcia z logopedą.

4. Sportowe spotkania integracyjne.

5. „Treningi twórczości” – spotkania z psychologiem.

6. Zajęcia rewalidacyjne.

Uczestnicy: 49 dzieci, co stanowi 44,14% wszystkich uczniów szkoły, 35% uczestników projektu stanowili uczniowie zakwalifikowani do nauczania integracyjnego. Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów w wieku 6 – 13 lat.

Więcej informacji na stronie http://www.nauka_praca_zabawa.republika.pl/